Thursday, April 9, 2015

ཁྱིམ་ཚང་ལྔ་ཡིས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་ཐེངས་༤༠་སྤེལ་ཡོད།


དེ་རིང་༢༠༡༥་ལོའི་ཟླ་༤་ཚེས་༨ཉིན་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་སུད་སི་ཇི་ནི་ཝ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ཐང་དུ་ཁྱིམ་ཚང་ལྔ་ཡིས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་ཐེངས་༤༠ པ་དེ་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། ལས་འགུལ་འདིའི་ཉིན་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་བོད་གནས་འགྲེལ་བརྗོད་ཡིག་ཆ་འགྲེམ་སྤེལ་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེངས་འཛུགས་སོགས་བྱས་ཡོད་ལ། ཐེངས་འདིར་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་རྣམས་ལ་བོད་གནས་ཡིག་ཆ་མང་ཙམ་འགྲེམ་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད།
རྒྱལ་ཚོགས་མདུན་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའི་ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༠ ནས་ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་བཙུགས་ཤིང་། རིམ་གྱིས་བཀྲ་བསྟན་ཚང་པ་སངས་ལགས་དང་། ངག་དབང་ཚང་ངག་དབང་དཔལ་ལྡན། རྒྱལ་བསྟན་ཚང་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ། ཨོ་སི་ཊོ་ལེ་ཡ་རུ་གནས་སྡོད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ད་ཆར་ཁྱིམ་ཚང་ལྔ་ཡི་ལས་འགུལ་དུ་གྱུར་ཡོད་འདུག


 ལས་འགུལ་འདི་བཞིན་སུད་སིད་ཇི་ནི་ཝར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་མདུན་དང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མདུན་ཐང་བཅས་སུ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས་དང་། བོད་ནང་གི་དཀའ་སྡུག་གི་གནས་བབ་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་འགྲེམས་སྤེལ། སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་སྐུ་པར་འགྲེམས་འཇོག   རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་དགོས་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་།  འབོད་སྒྲའམ་དགོས་འདུན་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་འཕྲེད་དར།
 སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་བའི་ཐད་༧གོང་ས་མཆོག་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་དང་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་པའི་སྐོར་དང་།  བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོ་དང་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་གི་སྙན་ཐོ།  གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།  དེ་བཞིན་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་དམིགས་བསལ་རྒྱ་རིགས་ཚོར་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ་ཡིག་ཆ་སོགས་རྒྱ་ཡིག  ཨིན་ཡིག་དང་ཧྥ་རན་ཆི་(FRENCH)བཅས་ཀྱི་ནང་།ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད།  ལྷག་དོན་རྒྱ་རིགས་ཡུལ་སྐོར་བ་མང་པོར་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  ཐེངས་རེ་རེ་བཞིན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་།  མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེས་མཐོའི་ལས་ཁུངས་གཉིས་ལ་སླར་ཡང་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅན་གྱི་དགོས་འདུན་སྙན་ཞུ་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟླ་རེའི་སྙན་ཐོ་སོགས་ཕུལ་ཡོད་འདུག

No comments:

Post a Comment